New Milton
 
  1900 to 1925
   
 
  1925 to 1955
   
 
  1955 to 1970s